Apophyllite Stilbite - 49 oz

Regular price $225.00

Apophyllite Stilbite is approximately 49 oz. in weight.