Apophyllite Stilbite - 107 oz

Regular price $225.00

Apophyllite Stilbite is approximately 107 oz. in weight.